VPN Routers | DSR-1000

  • Cấu hình cổng:2 cổng (WAN / DMZ),4 cổng LAN Gigabit,2 cổng USB 2.0
  • Dự phòng mạng WAN:Chuyển đổi dự phòng mạng kép
  • Cân bằng tải mạng WAN:Cân bằng tải ngoài
  • Thông lượng tường lửa:950Mb / giây
  • Thông lượng VPN:100Mb / giây
  • Chính sách tường lửa:600
  • Phiên đồng thời:60.000
  • Phương pháp mã hóa SSL:RC4-128,RC4-56,3DES
  • Chuyển đổi dự phòng mạng:Mạng đôi + 3G
  • Giao diện người dùng web HTTP,HTTPS