Mikrotik CRS305-1G-4S+IN

Mikrotik CRS305-1G-4S+IN

CPU 98DX3236

Số lượng lõi CPU 1

Tần số danh nghĩa CPU 800 MHz

Kích thước 141 x 115 x 28 mm

Cấp giấy phép 5

Hệ điều hành Bộ định tuyến / SwitchOS

Kích thước của RAM 512 MB

Kích thước lưu trữ 16 MB

Đã kiểm tra nhiệt độ môi trường -40 ° C đến 70 ° C