Smart Switch D-Link DES-1210-52 Ports

  • 48-Ports UTP 10/100Mbps,2-Ports UTP 10/100/1000Mbps,2-Ports UTP 10/100/1000Mbps / SFP
  • Mạng LAN ảo (Vlan) của IEEE 802.1Q
  • Hỗ trợ IGMP và MLD Snooping
  • Hỗ trợ Auto Surveillance và Auto Voice VLAN
  • Hỗ trợ Smart IP-MAC-Port Binding
  • Hỗ trợ IEEE 802.1p QOS và COS
  • Xác thực cơ sở cổng 802.1x thông qua các máy chủ RADIUS