Smart gateway RG-EG3250

  • Giao thức TCP / IP, bao gồm IP, ICMP, TCP, UDP, v.v.
  • Giao thức định tuyến, bao gồm định tuyến tĩnh, RIP (V1 / V2) và OSPF
  • DHCP Relay và DHCP Server
  • Hỗ trợ ARP, ARP đáng tin cậy, ARP proxy, v.v.
  • Anti-ARP Spoofing(phòng chống tấn công nguy hiểm từ các mạng nội bộ và bên ngoài)