Smart switch RG-S2910-48GT4XS-E

  • Hỗ trợ ảo hóa mạng (VSU)
  • Bảo vệ mạng động (Công nghệ CPP và NFPP)
  • Hỗ trợ định tuyến lớp 3 cơ bản
  • Hỗ trợ đầy đủ 48 cổng PoE +
  • Quản lý và kiểm soát thống nhất 9 thiết bị ảo hóa