Dray-Tek VigorAP 710

Dray tek VigorAP 710

Điểm Truy cập Không dây 802.11n
Mã hóa Không dây WPA2
Chế độ Repeater / Bridge / Access Point / Station
Tối đa bốn SSID riêng biệt,Lọc địa chỉ MAC
Xác thực người dùng Radius / WPA
Xác thực người dùng 802.1x
WDS (Hệ thống phân phối không dây)
WMM (Wireless MultiMedia)
WPS – Thiết lập được bảo vệ bằng Wi-Fi
Bộ chuyển đổi điện DC12