Ruckus R310

Ruckus R310
Hỗ trợ đồng thời cho HD IPTV, VoIP và dữ liệu.
Hỗ trợ truyền dữ liệu IP không đồng bộ, multicast.
Bốn hàng đợi cho mỗi trạm khách hàng.
Dịch vụ phân biệt với nhiều SSID.
WPA-PSK (AES), hỗ trợ 802.1X.
Tài khoản lưu trú và khách truy cập bị bắt.
Tối đa 3 dBi cho mỗi luồng không gian.