Điểm truy cập Xclaim Xi-3

Thiết kế RF tiên tiến
Tự động ưu tiên lưu lượng truy cập (tự động)
Thời gian sử dụng công bằng (tự động)
4 SSID trên mỗi radio
Giảm bớt băng thông,quản lý đám mây
Captive Portal 802.1x,Hỗ trợ bộ lọc MAC
Hotspot với Tuỳ chọn Đăng nhập Xã hội **Đăng nhập Facebook*
Lưới đơn giản,hỗ trợ ăng-ten bên ngoài cho radio 5GHz