Thiết kế RF tiên tiến
Lựa chọn kênh động (tự động)
Ưu tiên lưu lượng truy cập tự động (tự động)
Thời gian sử dụng công bằng (tự động)
Ban Chỉ đạo (tự động)
Khách hàng cô lập (mỗi AP)
4 SSID trên mỗi radio
Giảm bớt băng thông
Quản lý đám mây
Captive Portal
802.1x
Hỗ trợ bộ lọc MAC
Hotspot với Tuỳ chọn Đăng nhập Xã hội **
Đăng nhập Facebook*
Lưới đơn giản *
Hỗ trợ ăng-ten bên ngoài cho radio 5GHz