Ruckus R600

Ruckus R600
Hỗ trợ đồng thời cho HD IPTV, VoIP và dữ liệu
Hỗ trợ truyền dữ liệu IP không đồng bộ, multicast
Bốn hàng đợi cho mỗi trạm khách hàng
Dịch vụ phân biệt với nhiều SSID
Hỗ trợ cho nhiều BSSIDs với QoS và chính sách bảo mật duy nhất
WPA-PSK (AES), hỗ trợ 802.1X