Smart switch RG-S2928G-E V3

  • Liên kết  IP / MAC
  • DHCP snooping
  • Secure Shell và SNMPv3
  • Giao thức dự phòng bộ định tuyến ảo (VRRP)
  • Giao thức phát hiện liên kết nhanh (RLDP)
  • Chuyển mạch bảo vệ vòng Ethernet (ERPS) (G.8032)